xinnix.eu

Domain rank for xinnix.eu

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 1.36 1.96 0.17
2017-11-15 2.17 0.81 arrow_drop_up 3.03 1.07 arrow_drop_up 0.45 0.28 arrow_drop_up
2018-02-27 2.39 0.22 arrow_drop_up 3.36 0.33 arrow_drop_up 0.46 0.01 arrow_drop_up
2018-05-04 1.89 -0.50 arrow_drop_down 2.58 -0.78 arrow_drop_down 0.50 0.04 arrow_drop_up
2018-08-08 2.37 0.48 arrow_drop_up 3.36 0.78 arrow_drop_up 0.39 -0.11 arrow_drop_down
2018-11-07 2.34 -0.03 arrow_drop_down 3.30 -0.06 arrow_drop_down 0.41 0.02 arrow_drop_up
2019-02-05 2.17 -0.17 arrow_drop_down 3.11 -0.19 arrow_drop_down 0.28 -0.13 arrow_drop_down
2019-05-07 2.67 0.50 arrow_drop_up 3.50 0.39 arrow_drop_up 1.00 0.72 arrow_drop_up
2019-08-07 1.20 -1.47 arrow_drop_down 1.63 -1.87 arrow_drop_down 0.36 -0.64 arrow_drop_down
2019-11-11 2.04 0.84 arrow_drop_up 2.82 1.19 arrow_drop_up 0.47 0.11 arrow_drop_up
2020-02-10 1.71 -0.33 arrow_drop_down 2.30 -0.52 arrow_drop_down 0.52 0.05 arrow_drop_up
2020-06-16 2.28 0.57 arrow_drop_up 2.80 0.50 arrow_drop_up 1.26 0.74 arrow_drop_up

Position of xinnix.eu compared to other dot eu domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 209,699 176,454 278,019
2017-11-15 141,980 67,719 arrow_drop_up 122,257 54,197 arrow_drop_up 191,944 86,075 arrow_drop_up
2018-02-27 129,653 12,327 arrow_drop_up 110,474 11,783 arrow_drop_up 195,411 -3,467 arrow_drop_down
2018-05-04 149,038 -19,385 arrow_drop_down 127,216 -16,742 arrow_drop_down 182,824 12,587 arrow_drop_up
2018-08-08 123,139 25,899 arrow_drop_up 103,120 24,096 arrow_drop_up 205,051 -22,227 arrow_drop_down
2018-11-07 123,933 -794 arrow_drop_down 101,490 1,630 arrow_drop_up 218,314 -13,263 arrow_drop_down
2019-02-05 133,294 -9,361 arrow_drop_down 106,822 -5,332 arrow_drop_down 255,847 -37,533 arrow_drop_down
2019-05-07 106,894 26,400 arrow_drop_up 94,252 12,570 arrow_drop_up 156,927 98,920 arrow_drop_up
2019-08-07 195,342 -88,448 arrow_drop_down 156,686 -62,434 arrow_drop_down 244,138 -87,211 arrow_drop_down
2019-11-11 139,523 55,819 arrow_drop_up 108,552 48,134 arrow_drop_up 228,272 15,866 arrow_drop_up
2020-02-10 158,088 -18,565 arrow_drop_down 126,457 -17,905 arrow_drop_down 228,866 -594 arrow_drop_down
2020-06-16 131,173 26,915 arrow_drop_up 112,859 13,598 arrow_drop_up 155,554 73,312 arrow_drop_up

Search trend for xinnix