milanomedia.eu

Milano Media - Enterprise Cloud Application

Webserver

The domain name milanomedia.eu translates to the primary IP address 37.186.238.154, which replies with HTTP response: 200 "OK".

Namezone

The name zone records for milanomedia.eu contain: 3 name servers, 1 IP address, 2 canonical and 1 mail server.

The primary name server is ns1.101domain.com and the domain receives email via mail.milanomedia.eu.

milanomedia.eu
IP address (A)
37.186.238.154 (primary)
Canonical name records (CNAME)
92.242.144.2 (m)
83.103.27.208 (mail)
Name server (NS)
ns5.101domain.com
ns2.101domain.com
ns1.101domain.com (primary)
Mail server (MX)
mail.milanomedia.eu