guengl.eu

Domain rank for guengl.eu

Date Domain Rank Page Rank Harmonic Centrality
2017-08-08 9.89 9.89 9.90
2017-11-15 9.66 -0.23 arrow_drop_down 9.89 0.00 remove 9.19 -0.71 arrow_drop_down
2018-02-27 9.92 0.26 arrow_drop_up 9.91 0.02 arrow_drop_up 9.95 0.76 arrow_drop_up
2018-05-04 9.68 -0.24 arrow_drop_down 9.88 -0.03 arrow_drop_down 9.29 -0.66 arrow_drop_down
2018-08-08 9.90 0.22 arrow_drop_up 9.89 0.01 arrow_drop_up 9.93 0.64 arrow_drop_up
2018-11-07 9.92 0.02 arrow_drop_up 9.90 0.01 arrow_drop_up 9.98 0.05 arrow_drop_up
2019-02-05 9.90 -0.02 arrow_drop_down 9.89 -0.01 arrow_drop_down 9.93 -0.05 arrow_drop_down
2019-05-07 9.70 -0.20 arrow_drop_down 9.88 -0.01 arrow_drop_down 9.34 -0.59 arrow_drop_down
2019-08-07 9.78 0.08 arrow_drop_up 9.92 0.04 arrow_drop_up 9.48 0.14 arrow_drop_up
2019-11-11 9.93 0.15 arrow_drop_up 9.93 0.01 arrow_drop_up 9.95 0.47 arrow_drop_up
2020-02-10 9.92 -0.01 arrow_drop_down 9.90 -0.03 arrow_drop_down 9.97 0.02 arrow_drop_up

Position of guengl.eu compared to other dot eu domains

Date Domain Position Page Rank Position Harmonic Centrality Position
2017-08-08 192 592 290
2017-11-15 716 -524 arrow_drop_down 579 13 arrow_drop_up 5,212 -4,922 arrow_drop_down
2018-02-27 141 575 arrow_drop_up 474 105 arrow_drop_up 112 5,100 arrow_drop_up
2018-05-04 702 -561 arrow_drop_down 648 -174 arrow_drop_down 4,761 -4,649 arrow_drop_down
2018-08-08 220 482 arrow_drop_up 579 69 arrow_drop_up 227 4,534 arrow_drop_up
2018-11-07 165 55 arrow_drop_up 531 48 arrow_drop_up 49 178 arrow_drop_up
2019-02-05 220 -55 arrow_drop_down 598 -67 arrow_drop_down 295 -246 arrow_drop_down
2019-05-07 668 -448 arrow_drop_down 664 -66 arrow_drop_down 4,821 -4,526 arrow_drop_down
2019-08-07 444 224 arrow_drop_up 349 315 arrow_drop_up 3,752 1,069 arrow_drop_up
2019-11-11 102 342 arrow_drop_up 356 -7 arrow_drop_down 155 3,597 arrow_drop_up
2020-02-10 117 -15 arrow_drop_down 485 -129 arrow_drop_down 95 60 arrow_drop_up